Főoldal BLOG Aktualitások „AGROTEC Adventi nyereményjáték” szabályzat

„AGROTEC Adventi nyereményjáték” szabályzat

28. 11. 2023 , Agrotec Magyarország Kft.

Adventi nyereményjátékot indítottunk az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook oldalán. A részletekért olvassa el a nyereményjáték szabályzatot.

„AGROTEC ADVENTI NYEREMÉNYJÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
(A TOVÁBBIAKBAN: SZABÁLYZAT)
 

 1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
 
név: AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám: 11-09-022291
székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám: 13995889-2-11
 
 1. A Játék neve: AGROTEC Adventi nyereményjáték
 
 1. A Játékban történő részvétel feltételei:
 
 1. A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek Facebook profillal, a Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban a résztvevők: Résztvevők).
 
 1. A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Facebook-oldalán közzétett Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.
 
 1. A Résztvevőknek csatlakozniuk kell a Szervező Facebook-oldalának kedvelőihez.
 
 1. A Résztvevőknek helyesen kell válaszolniuk egy, a Szervező által feltett kérdésre.
 
 1. A Résztvevőknek válaszaikat az üzenőfalon komment-ben kell közölniük.
 
 1. A Résztvevőknek tartózkodniuk kell a Játék bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
 
 1. A Résztvevőknek mindenkor minden fenti feltételnek együttesen meg kell felelniük a Játékban történő részvételhez, ennek hiánya esetén a Játékban tett nyilatkozataik érvénytelenek, a Játékban nem vesznek részt, nyeremény részükre vagy általuk megnevezett harmadik személy részére – a Szervező döntése szerint - nem adható át.
 
 1. A Játék időtartama (a továbbiakban: Időtartam):
 
2023.11.29. napjától 2023.12.15. napjának végéig az alábbiak szerint
 
 
 
 1. A Játék menete:
 
A Szervező a Játék időtartama alatt Facebook-oldalán az alábbi táblázatban feltüntetett időpontban feltesz egy-egy kérdést, amelyre az alábbi táblázatban feltüntetett határidőig jogosult minden Résztvevő válaszolni.
 
Kérdés feltételének ideje A kérdésre adott válasz megtételének határideje Az adott kérdésre helyes választ adók kisorsolása Az adott kérdésre helyes választ adók között kisorsolt nyeremény
2023.11.29. napja 9:00 2023.12.01. napja 7:00 2023.12.01. napja 9:00 1 darab bögre
2023.12.03. napja 9:00 2023.12.05. napja 7:00 2023.12.05. napja 9:00 1 darab termosz
2023.12.09. napja 9:00 2023.12.11. napja 7:00 2023.12.11. napja 9:00 1 darab makett
2023.12.13. napja 9:00 2023.12.15. napja 7:00 2023.12.15. napja 9:00 1 darab plüss traktor
 
 
 
A Szervező jogosult eldönteni, hogy a válaszoló Résztvevő helyesen válaszolt-e az adott kérdésre. Amennyiben a Szervező belátása szerint a Résztvevő a kérdésre helyesen válaszolt, úgy a Szervező a fenti határidőig az adott feltett kérdésre helyesen válaszolók közül a fent említett sorsolási napon kisorsolja és közzéteszi az üzenőfalán a nyertes Résztvevő (a továbbiakban: Nyertes) nevét és az általa nyert, a fenti táblázatban megjelölt nyereményt (a továbbiakban: Nyeremény). A Szervező a nyertest privát Facebook-üzenetben is értesíti. A fentiekben megjelölt nyeremények mindegyikének csak egy Résztvevő nyertese lehet. Mindegyik kérdésre bármely Résztvevő csak egy választ adhat, több válasz esetén csak az első válasza érvényes.
 
A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://socialwinner.besocial.hu/
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kérdések feltételének időpontját vagy a válaszok megadásának határidejét vagy a sorsolások időpontját vagy bármely nyereményt előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy a Játékot bármikor előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse.
 
 1. A Nyeremény kézbesítése
 
A Nyertes a sorsolást követő 3 napon belül köteles megkeresni a Szervezőt privát Facebook üzenetben. Köteles a Szervezőnek megküldeni a nevét, anyja nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, magyarországi postai címét, adóazonosító jelét annak érdekében, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítése. A Nyertes a fentieken kívül minden olyan adatát köteles a Szervező felhívására a Szervező felhívásában megjelölt határidőben megküldeni, amely a Nyeremény átvételéhez vagy magyarországi kézbesítéséhez szükséges. A fenti határidők bármelyikének elmulasztása esetén, vagy ha kiderül, hogy a Résztvevő nem vette át Nyereményét, a Szervező jogosult újabb nyertest sorsolni és értesíteni, de jogosult akár újabb nyertes sorsolását elhagyni. A nyeremény a Szervező postai úton küldi meg a Nyertes által megadott magyarországi postai címre. Amennyiben a Nyeremény kézbesítése bármely sikertelen, úgy a Szervező nem köteles újabb kézbesítést megkísérelni és nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy részére eljuttatni. Szervező kizárja a postai szolgáltatói kézbesítés esetleges hibájából eredő felelősségét.
 
 1. Egyéb rendelkezések
 
A Nyeremény adó- és járulékkötelezettségének megfizetését a Szervező vállalja.
 
A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért.
 
A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti.
 
 A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.
 
 1. A Facebook mentesítése
 
A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót - a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljes körűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 
 1. Adatvédelem
 
A Játékban Nyertes Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a Facebook hirdetőfalán közzétegye, ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint és ezen jogalap alapján nyolc évig kezeli a Nyertes és egyéb személyek alábbi személyes adatait: név, anyja neve, lakcíme vagy tartózkodási helye, adóazonosító jele, valamint a Nyeremény átvételi elismervényén feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok stb.).
 
A Szervező a Nyertesek egyéb személyes adatait a Nyereményjáték lezárást követően haladéktalanul törli.
 
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék.
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
 
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
 
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.agrotec.hu weboldalon.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.