Tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszer felállításáról

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság munkavállalói, egyéb foglalkoztatottjai, szerződő partnerei számára lehetőséget biztosítson arra, hogy az általuk esetlegesen észlelt olyan aggályos tevékenységeket, mulasztásokat, rendellenességeket, szabálytalanságokat, amelyek meglátásuk szerint jogellenesek vagy feltételezhetően jogellenesnek minősülnek, be tudják jelenteni az erre kijelölt biztonságos, anonim csatornán keresztül.
 

Mi az a bejelentővédelem?

A szabályozás hátterében az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („Whistleblowing Irányelv”, „Irányelv”), található, amely azonban a hazai jogi szabályozásban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztv.”) hatálybalépésével a bejelentések jelentőségét és a bejelentők minél teljesebb védelmének szükségességét írja elő, ennek minimumszabályait lefektetve, és ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében a Társaság az ún. belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles működtetni.
 

Milyen esetek jelenthetők?

A Panasztv. rendelkezései szerint bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt be lehet jelenteni.
A jogellenes tevékenységeknek és a joggal való visszaéléseknek számos formája lehet: akár bűncselekmények elkövetése pl. korrupció, vesztegetés, sikkasztás vagy Társaság működése során alkalmazandó jogszabályok előírásainak megsértése vagy szakmai mulasztás, zaklatás stb., amelyek nem megfelelő kezelése a közérdek vagy az egyéni jog vagy érdek súlyos sérelméhez vezet(het).
Amennyiben a Társaság munkavállalóira a Munka Törvénykönyve 9. § (2) bekezdése szerinti magatartási szabályokat is megállapított, ezek megsértése is bejelenthető.
A bejelentők tudomására jutott visszaélések jelzése elősegítésére, a Társaság védelmet biztosít, hogy emiatt őket semmilyen hátrány nem érheti.
 

Hogyan lehet ilyen bejelentést tenni?

A bejelentés a fentiek alapján az alábbi e-mailcímen keresztül tehető meg (az ily módon történő bejelentés BVBR rendszerben történt bejelentésnek minősül):
visszaelesbejelentes@agrotec.hu
Bejelentés a fentieken túl postai úton is tehető a Társaság részére címezve az alábbi címre:
2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
 
A bejelentésvédelem biztosítása érdekében a bejelentést zárt borítékba helyezve, a borítékon a „bejelentésvédelem” felirat címzett megjelölése alatt jól láthatóan történő elhelyezésével teheti meg a bejelentő, amely felirat elhelyezése mellett a Társaság garantálja, hogy a küldeményt kizárólag a bejelentés fogadására jogosult személy bonthatja fel.
 
A bejelentés benyújtásának módjáról, bejelentések kezeléséről szóló részletes információkat a Visszaélés-bejelentési szabályzat tartalmazza, amely a Társaság székhelyén illetőleg fióktelepein kinyomtatott formában elérhető.
 

Mi történik a bejelentésemet követően?

A Társaság biztosítja, hogy a bejelentéseket az alábbi, az erre a célra kijelölt, pártatlan, a bejelentés fogadására jogosult felelős személyek fogadják.
Amennyiben a kivizsgálás során ez szükséges, a bejelentés kiegészítése, pontosítása, tényállás tisztázása, valamint további információk rendelkezésére bocsátására hívható fel a bejelentő.
A bejelentést követően a vizsgálat lefolytatását az erre a Társaság ügyvezetése által kijelölt személy végzi (bejelentés kivizsgálására jogosult személy). Amennyiben erre nincs külön kijelölt szerv vagy személy, a vizsgálatot a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője végzi.
A visszaélési bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.
 

Milyen jogai vannak a bejelentést követően a bejelentőnek az eljárásban?

Amennyiben nem anonim módon történt a bejelentés, a bejelentő tájékoztatást kap a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról, ill. a személyazonossága megállapításához szükséges adatok megadása esetén annak bizalmasan történő kezeléséről, ill. figyelmét fel kell hívni a rosszhiszeműség következményeire.
Írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a szóbeli tájékoztatás történik és ezt a bejelentő tudomásul veszi.
Amennyiben írásban – e-mail formájában vagy a Társaság honlapján található elérhetőségen keresztül postai úton – történt a bejelentés a Társaság 7 (hét) napon belül visszaigazolást küld a bejelentés megtételéről, ill. a bejelentő ezzel együtt a fentiek szerint általános tájékoztatást kap az eljárási és adatkezelési szabályokról, ill. a rosszhiszeműség következményeiről.
A bejelentő által a személyazonossága megállapításához megadott adatokat a rendszer működtetője a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan és csak a bejelentéssel összefüggésben jogosult kezelni, az adatai megismerése csak az arra feljogosított személyek részére lehetséges.
A bejelentés kivizsgálására annak megtételétől számított legfeljebb 30 napon belül kerül sor, amely határidő hosszabbításának szükségessége esetén a Társaság erről a bejelentőt tájékoztatja – a kivizsgálás várható időpontjával és a hosszabbítás indokaival együtt.
A Társaságnál a bejelentés fogadására kijelölt személy a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről (és a mellőzés indokairól), a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
 

Milyen jogai vannak a Társaságnak a bejelentést követően?

A felelős személy a bejelentés súlyosságát, elemeit figyelembe véve dönthet arról, hogy a vizsgálatba más személyeket is bevon, pl. vezető tisztségviselő, jogi osztály vezetője, bejelentéssel érintett szervezeti egység nem érintett más munkavállalója vagy foglalkoztatottja stb. Azonban a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja csak meg.
Amennyiben a vizsgálat során más munkavállalót is be kell vonni a vizsgálatba a körülmények helytállóságának értékelése vagy egyéb tények tisztázása végett, ebben az esetben biztosítani kell a vizsgálatba bevont személy védelmét is.
 

Mennyi időbe telik maximálisan a vizsgálat?

A vizsgálat hossza a bejelentéstől számítva még hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
 

Hogyan történik az adatok kezelése a bejelentés során?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a) a bejelentőnek, b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.
A bejelentés során kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
A személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. Hozzájárulás hiányában a bejelentő adatai nem hozhatóak nyilvánosságra.
Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
A visszaélés-bejelentés során kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Magyarország területén hatályos Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló kifejezett jogi kötelezettségvállalás esetén (kötelezettségvállaló nyilatkozat) és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
 

Mire terjedhet ki a bejelentés, mit takar pontosan a bejelentés?

A bejelentés minden esetben a gyanú vagy a konkrét tény leírását tartalmazza, lehetőség szerint a hatékony kivizsgálás érdekében pontos szervezeti egységeket (osztály/okat, üzletágakat, területi központot stb.), személy/eket, tényeket megnevezve, vagy azokat a faktorokat, elemeket, melyek a gyanú felmerüléséhez vezettek.
 

Milyen esetekben mellőzhető a bejelentés kivizsgálása a Társaság részéről?

Azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés esetén a kivizsgálás mellőzhető.
A bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető továbbá akkor is, ha

  • arra nem jogosult személy tette meg,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tartalmú bejelentés,
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A kivizsgálás mellőzéséről a bejelentések fogadására kijelölt személy a nem anonim bejelentőt tájékoztatja.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.