Főoldal BLOG Aktualitások „Rajzolj New Holland traktort!” Nyereményjáték

„Rajzolj New Holland traktort!” Nyereményjáték

14. 04. 2020 , Agrotec Magyarország

New Holland traktor rajzpályázatot indítottunk az Agrotec Magyarország Kft. Facebook oldalán.
A részletekért olvassa el a nyereményjáték szabályzatot. 

Az alkotásokat 2020.05.10-ig várjuk a marketing@agrotec.hu e-mail címre.

„Rajzolj New Holland traktort!” Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):

név: AGROTEC Magyarország Kft.

cégjegyzékszám: 11-09-022291

székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.

adószám: 13995889-2-11

2. A Játék neve: Rajzolj New Holland traktort!
 

3. A Játékban történő részvétel feltételei:

  1. A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 6-ik életévüket betöltött, de 14. életévüket még nem betöltött gyermekek (a továbbiakban: Gyermek) vehetnek részt, akiknek szülője, vagy egyéb törvényes képviselője (a továbbiakban a szülő vagy egyéb törvényes képviselő: Képviselő) a Játékban történő részvételhez a jelen Szabályzat rendelkezései szerint hozzájárult. A Gyermek nevében kizárólag a Képviselője tehet jognyilatkozatot és a nyeremény is a Képviselő részére kerül megküldésre. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban Gyermek és/vagy Képviselője: Résztvevők).
  2. A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják és betartják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Facebook-oldalán közzétett jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.
  3. A Résztvevőknek tartózkodniuk kell a Játék bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
  4. A Résztvevőknek mindenkor minden , a jelen Szabályzat szerinti feltételnek együttesen meg kell felelniük a Játékban történő részvételhez, ennek hiánya esetén a Játékban tett nyilatkozataik érvénytelenek, a Játékban nem vesznek részt, nyeremény részükre vagy általuk megnevezett harmadik személy részére – a Szervező döntése szerint – nem adható át.

4. A Játék időtartama (a továbbiakban: Időtartam):

2020.04.13. napjától 2020.05.25. napjának végéig az alábbiak szerint

5. A Játék menete:

A Gyermek Képviselője a Játék Időtartama alatt a marketing@agrotec.hu e-mail címre megküldi jpg vagy png formátumban a Gyermeke által készített rajzot és ugyanezen e-mailben megküldi a Gyermek vezeték és keresztnevét és életkorát. Egy Képviselő a Gyermeke bármennyi rajzát jogosult megküldeni. Az adott rajz akkor vesz részt a Játékban, ha az legfeljebb egy darab New Holland – azaz egy nagyobb részt kék színű – traktort ábrázol a Gyermek tetszése szerint kompozícióban. A Szervező saját belátása szerint jogosult a rajzok közül – a Szervező jó hírnevét belátása szerint nem sértő rajzok közül - bármennyit kiválasztani és a kiválasztott rajzokat és az adott rajzot készítő Gyermek nevét és életkorát a Szervező Facebook oldalán 2020.05.11. napján közzéteszi, amelyet a Facebook felhasználói 2020.05.25. napjának 8:00 órájáig likeolhatnak A közzé nem tett rajzokat a Szervező haladéktalanul törli. A Szervező 2020.05.25. napján 9 óráig közzéteszi a Szervező Facebook oldalán a legtöbb like-ot kapott 3 rajzot és az adott rajzot készítő Gyermek (a továbbiakban: Nyertes) nevét és életkorát, valamint a jelen Szabályzat szerint az adott rajzhoz tartozó nyereményt. Ezt követően a három legtöbb likeot kapott rajzot beküldő Nyertes Képviselője részére a Szervező egy darab nyereményt (a továbbiakban: Nyeremény) küld a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.

  • A legtöbb likeot kapott rajzhoz kapcsolódó nyeremény: 1 db New Holland traktor makett és 1 db Pöttinger pótkocsi makett
  • A második legtöbb likeot kapott rajzhoz kapcsolódó nyeremény: 1 db New Holland traktor makett
  • A harmadik legtöbb likeot kapott rajzhoz kapcsolódó nyeremény: 1 db New Holland plüss traktor

A Játékban legfeljebb három Képviselő részére, rajzonként egy, de összesen a fenti három darab nyeremény kerül megküldésre, az azonos mennyiségű like-ot kapott rajzok esetében a Szervező belátása szerint jogosult kiválasztani a rajzot, vagy belátása szerint jogosult több Nyertes is hirdetni és részére bármilyen egyéb nyereményt küldeni.

A Szervező a Nyertes Képviselőjét a Nyereményről e-mail-üzenetben is értesíti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék határidejét vagy a nyertes rajz közzétételének időpontját vagy bármely nyereményt előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy a Játékot bármikor előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse.

6. A Nyeremény kézbesítése

A Nyertes Képviselője az e-mail-üzenet kézhezvételét követő 3 napon belül köteles a Szervezőnek e-mailben megküldeni nevét, anyja nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, magyarországi postai címét, adóazonosító jelét annak érdekében, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítse. A Nyertes Képviselője a fentieken kívül minden olyan adatát köteles a Szervező felhívására a Szervező felhívásában megjelölt határidőben megküldeni, amely a Nyeremény átvételéhez vagy magyarországi kézbesítéséhez szükséges. A fenti határidők bármelyikének elmulasztása esetén, vagy ha kiderül, hogy a Résztvevő vagy Képviselője nem vette át Nyereményét, a Szervező jogosult újabb nyertest sorsolni és értesíteni, de jogosult akár újabb nyertes sorsolását elhagyni. A Nyereményt a Szervező postai úton küldi meg a Nyertes Képviselője által megadott magyarországi postai címre. Amennyiben a Nyeremény kézbesítése bármely sikertelen, úgy a Szervező nem köteles újabb kézbesítést megkísérelni és nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy részére eljuttatni. Szervező kizárja a postai szolgáltatói kézbesítés esetleges hibájából eredő felelősségét.

7. Egyéb rendelkezések

A Nyeremény adó- és járulékkötelezettségének megfizetését a Szervező vállalja.

A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti.

A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.

8. A Facebook mentesítése

A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót – a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljes körűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

9. Adatvédelem

A Játékban Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a Facebook hirdetőfalán közzétegye, ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint és ezen jogalap alapján nyolc évig kezeli a Nyertes és Képviselőinek alábbi személyes adatait (amennyiben ilyen adatokkal rendelkeznek): név, anyja neve, lakcíme vagy tartózkodási helye, adóazonosító jele, valamint a Nyeremény átvételi elismervényén feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok, stb.).

A Szervező a Nyertesek és Képviselőik egyéb személyes adatait a Nyereményjáték lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.

A Résztvevőknek vagy Képviselőjüknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.

A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.agrotec.hu weboldalon.

10. Szerzői jogok

A Képviselő szavatosságot vállal azért, hogy a 6-ik életévét betöltött, de 14 életévét még nem betöltött Gyermeke által kizárólagosan készített rajzot küldi meg Szervező részére, amelyet Szervező jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – egyéb ellentételezés nélkül - felhasználni. Szervező jogosult a Facebook oldalán időbeli korlátozás nélkül a rajzokat és a Gyermek nevét és életkorát és Képviselője nevét közzétenni. A rajzok egyéb célú használatára, megváltoztatására, átdolgozására, reklámokokban történő felhasználására, stb. a Szervező nem jogosult.

Kelt: Komárom, 2020.04.13.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.