Főoldal BLOG Aktualitások "Nyerj belépőjegyet a Bábolnai Gazdanapokra!” nyereményjáték

"Nyerj belépőjegyet a Bábolnai Gazdanapokra!” nyereményjáték

03. 09. 2021 , AGROTEC Magyarország Kft.

Olvassa el a "Nyerj belépőjegyet a Bábolnai Gazdanapokra!” nyereményjátékunk szabályázatát. Résztelekért látogasson el az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook-oldalára és nyerjen ingyenes belépőjegyet a 34. Bábolnai Gazdanapokra!

 

„Nyerj belépőjegyet a Bábolnai Gazdanapokra!” nyereménjáték szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat)

1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
név:                             AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám:         11-09-022291
székhely:                     2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám:                    13995889-2-11
 
2. A Játék neve:
Nyerj belépőjegyet a Bábolnai Gazdanapokra! 
 
3. A Játékban történő részvétel feltételei:
 
a. A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt, akik a Játékban történő részvételhez a jelen Szabályzat rendelkezései szerint hozzájárultak. A 14. életévét be nem töltött gyermek nevében kizárólag a Képviselője tehet jognyilatkozatot és a nyeremény is a Képviselő részére kerül megküldésre. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban Gyermek és/vagy Képviselője: Résztvevők).
b. A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják és betartják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Facebook-oldalán közzétett jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.  
c. A Résztvevőknek tartózkodniuk kell a Játék bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
d. A Résztvevőknek mindenkor minden, a jelen Szabályzat szerinti feltételnek együttesen meg kell felelniük a Játékban történő részvételhez, ennek hiánya esetén a Játékban tett nyilatkozataik érvénytelenek, a Játékban nem vesznek részt, nyeremény részükre vagy általuk megnevezett harmadik személy részére – a Szervező döntése szerint - nem adható át.  
 
4. A Játék időtartama (a továbbiakban: Időtartam):
 2021.09.03. 15:00 órától 2021.09.08. 14:00 óráig tart az alábbiak szerint

5. A Játék menete: A Szervező a Játék időtartama alatt Facebook-oldalán az alábbi táblázatban feltüntetett időpontban feltesz egy-egy kérdést, amelyre a feltüntetett határidőig jogosult minden Résztvevő válaszolni.
 
A kérdés feltételének ideje A kérdés megválaszolási határideje Sorsolás legkésőbbi ideje Napi nyeremény
2021.09.03. 15:00 2021.09.04. 14:00 2021.09.04. 16:00 5 x 1 db ingyenes belépőjegy a 2021-es Bábolnai Gazdanapokra – 1 fő részére
2021.09.04. 15:00 2021.09.05. 14:00 2021.09.05. 16:00
2021.09.05. 15:00 2021.09.06. 14:00 2021.09.06. 16:00
2021.09.06. 15:00 2021.09.07. 14:00 2021.09.07. 16:00
2021.09.07. 15:00 2021.09.08. 14:00 2021.09.08. 16:00
 
A napi nyeremény 5 x 1 db ingyenes belépőjegy a 2021-es Bábolnai Gazdanapok alatt (2021.09.09.-09.11. között), mely 1 fő részére biztosít belépést. A napi nyertesek száma: 5 fő.
A Szervező jogosult eldönteni, hogy a kommentelő Résztvevő helyesen válaszolt-e az adott kérdésre. A Szervező a fent megjelölt válaszadási határidőig beérkezett és az adott napi kérdésre helyesen válaszolók közül a táblázatban megjelölt sorsolási határidőig kisorsolja és közzéteszi az üzenőfalán a nyertes Résztvevők (a továbbiakban: Nyertes) nevét. A Szervező a nyerteseket privát Facebook-üzenetben is értesíti. Mindegyik kérdésre bármely Résztvevő csak egy választ adhat, több válasz esetén csak az első válasza érvényes.
 
A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://socialwinner.besocial.hu/
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kérdések feltételének időpontját vagy a válaszok megadásának határidejét vagy a sorsolások időpontját előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy a Játékot bármikor előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse.
 
6. A Nyeremény kézbesítése

A Nyertes az e-mail és/vagy messenger-üzenet kézhezvételét követő 3 napon belül köteles a Szervezőnek e-mailben megküldeni nevét, e-mail címét, továbbá mobilszámát, abból a célból, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítse. A Nyertes a fentieken kívül minden olyan adatát köteles a Szervező felhívására a Szervező felhívásában megjelölt határidőben megküldeni, amely a Nyeremény átvételéhez szükséges. A Nyereményt a Szervező e-mail útján küldi meg a Nyertes által megadott e-mail címre. A fenti határidők bármelyikének elmulasztása esetén, vagy ha a Nyeremény Nyertes által megadott címre történő kézbesítése bármely okból sikertelen, a Szervező jogosult, de nem köteles újabb nyertest kiírni és értesíteni. A Nyeremény sikertelen kézbesítése esetén a Szervező nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy egyéb módon eljuttatni.
 
7. Egyéb rendelkezések

A Nyeremény adó- és járulékkötelezettségének megfizetését a Szervező vállalja. A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért. A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti. A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.
 
8. A Facebook mentesítése

A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót - a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljeskörűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

9. Adatvédelem
A Játékban Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, illetve a beküldött fényképeket a Szervező kezelje, a Facebook hirdetőfalán közzé tegye, mely személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, továbbá a Szervező jogos érdeke. A nem nyertes Résztvevők nevét a Szervező az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a Játék időtartama lejártának napjától számított 5 évig, vagy ezt meghaladóan esetleges igényérvényesítés esetén az igényérvényesítési eljárás jogerős befejezéséig kezeli. A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint számított nyolc évig kezeli a Nyerteseknek az alábbi személyes adatait (amennyiben ilyen adatokat az érintett megadott): neve, lakcíme, esetleges további magyarországi postai címe, adóazonosító jele, a Játékban résztvevő fényképe, valamint a Nyeremény átvételi elismervényén feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok stb.).
A Nyertesek egyéb személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és ezen egyéb személyes adatokat Szervező a Nyereményjáték lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék. A Szervező a hozzájárulás visszavonása ellenére dönthet az adatkezelés folytatásáról, amennyiben az a személyes adat kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve, ha az adatkezelésnek van más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt az alábbi elérhetőségek valamelyikén: személyesen, vagy postai úton az AGROTEC Magyarország Kft., 2900 Komárom, Puskás T. u. 4/a szám alatti székhelyén, illetve elektronikusan a boglari@agrotec.hu e-mail címén. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

10. Szerzői jogok
A Résztvevő szavatolja, hogy kizárólag a saját maga által készített fotót küld meg Szervező részére, amelyet Szervező jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – egyéb ellentételezés nélkül – felhasználni. Szervező jogosult a Facebook oldalán a fotókat és a Résztvevők neveit közzétenni az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a Játék időtartama lejártának napjától számított 5 évig. A fotók egyéb célú használatára, megváltoztatására, átdolgozására, reklámokban történő felhasználására stb. a Szervező nem jogosult.
 
Komárom, 2021. szeptember 2.
 

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.