Főoldal BLOG Aktualitások "Búcsúztassátok a telet New Holland/Agrotec sapkában!" Nyereményjáték szabályzat

"Búcsúztassátok a telet New Holland/Agrotec sapkában!" Nyereményjáték szabályzat

08. 02. 2021 , Agrotec Magyarország Kft.

Ismerje meg az AGROTEC Magyarország Kft. "Búcsúztassátok a telet New Holland/Agrotec sapkában!" elnevezésű Instagram Nyereményjátékának szabályzatát.

„Búcsúztassátok a telet New Holland/Agrotec sapkában” Nyereményjáték szabályzat

(a továbbiakban: Szabályzat)
 
1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
név:                                                             AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám:                                        1109022-2-91
székhely:                                                     2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám:                                                    13995889-2-11
 
2. A Játék neve: Búcsúztassátok a telet New Holland/ Agrotec sapkában!  
 
3. A Játékban történő részvétel feltételei:  
a.) A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek Instagram profillal, a Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban a résztvevők: Résztvevők).
b.) A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Instagram-oldalán közzétett Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.
c.) A Résztvevőknek meg kell jelölniük az üzenőfalon hozzászólásban az egyik barátjukat/ismerősünket.
d.) A Résztvevőknek tartózkodniuk kell a Játék bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
e.) A Résztvevőknek mindenkor minden fenti feltételnek együttesen meg kell felelniük a Játékban történő részvételhez, ennek hiánya esetén a Játékban tett nyilatkozataik érvénytelenek, a Játékban nem vesznek részt, nyeremény részükre vagy általuk megnevezett harmadik személy részére – a Szervező döntése szerint - nem adható át.
 
4. A Játék időtartama: 2021.02.08. 15:00 órától 2021.02.14. 23:59 óráig tart.  
 
5. A Játék menete, a Nyeremény és a Sorsolás:
A Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/agrotecmagyarorszag/) a Játékot meghirdető bejegyzéséhez várja a Résztvevők hozzászólásait a 4. pontban megjelölt időtartam alatt. Annak érdekében, hogy a Nyereményt a Szervező kisorsolhassa, a Résztvevőnek egy szív emojit kell küldenie kommentben. A Nyeremény 2 db New Holland/Agrotec sötétkék kötött sapka (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyertes dönti el, hogy milyen modelleket választ (New Holland/női, Agrotec/férfi).
 
Nyertesek száma:                                       1 db
A Sorsolás időpontja:                                 2021.02.15. 13 óra
 
A Szervező a kommentelő Résztvevők közül sorsolja ki a Nyertest (a továbbiakban: Nyertes), akit legkésőbb 2021.02.15. 15 óráig privát Instagram-üzenetben értesít. Egy Résztvevő csak egyszer pályázhat, többszöri komment írása nem növeli a nyerési esélyt.
A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://gleam.io/instagram
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolás időpontját vagy a nyereményt előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy a Játékot bármikor előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse.

6. A Nyeremény kézbesítése
A Nyertes a privát Instagram-üzenet kézhezvételét követő 3 napon belül köteles a Szervezőnek e-mailben megküldeni nevét, anyja nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, magyarországi postai címét, adóazonosító jelét annak érdekében, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítése. A Nyertes a fentieken kívül minden olyan adatát köteles a Szervező felhívására a Szervező felhívásában megjelölt határidőben megküldeni, amely a Nyeremény átvételéhez vagy magyarországi kézbesítéséhez szükséges. A fenti határidők bármelyikének elmulasztása esetén, vagy ha kiderül, hogy a Résztvevő nem vette át Nyereményét, a Szervező jogosult újabb nyertest sorsolni és értesíteni, de jogosult akár újabb nyertes sorsolását elhagyni. A nyeremény a Szervező postai úton küldi meg a Nyertes által megadott magyarországi postai címre. Amennyiben a Nyeremény kézbesítése bármely okból sikertelen, úgy a Szervező nem köteles újabb kézbesítést megkísérelni és nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy részére eljuttatni. Szervező kizárja a postai szolgáltatói kézbesítés esetleges hibájából eredő felelősségét.

7. Egyéb rendelkezések
A Nyeremény adó- és járulékkötelezettségének megfizetését a Szervező vállalja.
A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért.
A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti.
 A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.

8. Az Instagram mentesítése
A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót - az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz, a Szervező és a Résztvevők az Instagram-ot teljes körűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékkal a Instagram összefüggésbe nem hozható, azt az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz.
 
9. Adatvédelem
A Játékban Nyertes Résztvevő a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező az Instagram hirdetőfalán közzétegye, ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint és ezen jogalap alapján nyolc évig kezeli a Nyertes és egyéb személyek alábbi személyes adatait: név, anyja neve, lakcíme vagy tartózkodási helye, adóazonosító jele, valamint a Nyeremény átvételi elismervényén feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok, stb.).
A Szervező a Nyertes(ek) egyéb személyes adatait a Nyereményjáték lezárását követően haladéktalanul törli.
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék.
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
 
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
 
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.