Főoldal BLOG Aktualitások ITT AZ ARATÁS IDEJE! New Holland kombájn fotópályázat

ITT AZ ARATÁS IDEJE! New Holland kombájn fotópályázat

30. 06. 2021 , AGROTEC Magyarország Kft.

Olvassa el az ITT AZ ARATÁS IDEJE! New Holland kombájn fotópályázatunk szabályázatát. További résztelek az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook-oldalán! Játsszon velünk Ön is!

„ITT AZ ARATÁS IDEJE! New Holland kombájn fotópályázat” szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat)

1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
név:                             AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám:         11-09-022291
székhely:                     2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám:                    13995889-2-11

2. A Játék neve: ITT AZ ARATÁS IDEJE! New Holland kombájn fotópályázat

3. A Játékban történő részvétel feltételei:  
a. A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt, akik a Játékban történő részvételhez a jelen Szabályzat rendelkezései szerint hozzájárultak. A 14. életévét be nem töltött gyermek nevében kizárólag a Képviselője tehet jognyilatkozatot és a nyeremény is a Képviselő részére kerül megküldésre. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban Gyermek és/vagy Képviselője: Résztvevők). 
b. A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják és betartják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Facebook-oldalán közzétett jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.  
c. A Résztvevőknek tartózkodniuk kell a Játék bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
d. A Résztvevőknek mindenkor minden, a jelen Szabályzat szerinti feltételnek együttesen meg kell felelniük a Játékban történő részvételhez, ennek hiánya esetén a Játékban tett nyilatkozataik érvénytelenek, a Játékban nem vesznek részt, nyeremény részükre vagy általuk megnevezett harmadik személy részére – a Szervező döntése szerint - nem adható át.  

4. A Játék időtartama (a továbbiakban: Időtartam): 2021.07.01. 8:00 órától 2021.07.31. 23:59 óráig tart az alábbiak szerint

5. A Játék menete
A Résztvevők a Játék időtartama alatt, de legkésőbb 2021.07.31. 23:59-ig megküldik az aratásról készített fényképüket – melyen New Holland kombájnnal történik a betakarítás – az agrotechu@gmail.com e-mail címre .jpg vagy .png formátumban, vezeték- és keresztnevükkel együtt.
Egy Résztvevő kizárólag egy, saját fotóval jogosult részt venni a játékban. Az adott fotó akkor vesz részt a Játékban, ha legalább egy New Holland kombájn látható rajta aratáskor. A Szervező a fényképeket legkésőbb 2021.08.04. napján 10:00 óráig közzéteszi a készítő nevét feltüntetve a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/agrotecmagyarorszagkft), amelyet a Facebook felhasználói a közzétételtől kezdődően 2021.08.22. 23:59 óráig kedvelhetnek (like-kal vagy egyéb reakciógombokkal).
A Szervező 2021.08.23. 12:00 óráig közzéteszi Facebook oldalán a legtöbb like-ot kapott 3 fotót, valamint az adott fotót készítő Résztvevő (a továbbiakban: Nyertes) nevét, valamint a jelen Szabályzat szerint az adott fotóhoz tartozó nyereményt. Ezt követően a három legtöbb like-ot kapott fotót beküldő Nyertes részére a Szervező nyereményt (a továbbiakban: Nyeremény) küld a jelen Szabályzat rendelkezései szerint. A beérkezett fotókhoz kapcsolódó nyeremények:

1. Legtöbb like-ot kapott fotó:                         1 db New Holland kombájn makett
2. Második legtöbb like-ot kapott fotó:            1 db New Holland plüss kombájn
3. Harmadik legtöbb like-ot kapott fotó:          1 db New Holland plüss traktor

A Játékban legfeljebb három Résztvevő részére a fenti három darab nyeremény kerül megküldésre, az azonos mennyiségű like-ot kapott fotók esetében a Szervező belátása szerint jogosult kiválasztani a nyertes fotót, vagy belátása szerint jogosult több Nyertest is hirdetni és részükre bármilyen egyéb nyereményt küldeni.
A Szervező a Nyertest a Nyereményről e-mail-üzenetben is értesíti azon e-mail címre küldött elektronikus levél útján, melyről a Nyertes a Játékban résztvevő fényképet megküldte.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék határidejét vagy a nyertes fotó közzétételének időpontját vagy bármely nyereményt előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy a Játékot bármikor előzetes értesítés nélkül szüneteltesse vagy megszüntesse.

6. A Nyeremény kézbesítése
A Nyertes az e-mail-üzenet kézhezvételét követő 3 napon belül köteles a Szervezőnek e-mailben megküldeni nevét, adóazonosító jelét, lakcímét (illetve amennyiben a Nyereményt attól eltérő címre kéri kézbesíteni, úgy ezen további magyarországi postai címét is), e-mail címét (amennyiben az eltér attól az e-mail címtől, melyről a Játékba résztvevő fényképet küldte), továbbá telefonszámát, abból a célból, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítse. A Nyertes a fentieken kívül minden olyan adatát köteles a Szervező felhívására a Szervező felhívásában megjelölt határidőben megküldeni, amely a Nyeremény átvételéhez vagy magyarországi kézbesítéséhez szükséges. A Nyereményt a Szervező postai úton küldi meg a Nyertes által megadott magyarországi postai címre. A fenti határidők bármelyikének elmulasztása esetén, vagy ha a Nyeremény Nyertes által megadott címre történő kézbesítése bármely okból sikertelen, a Szervező jogosult, de nem köteles újabb nyertest kiírni és értesíteni. A Nyeremény sikertelen kézbesítése esetén a Szervező nem köteles újabb kézbesítést megkísérelni és nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy egyéb módon eljuttatni. Szervező kizárja a postai szolgáltatói kézbesítés esetleges hibájából eredő felelősségét.

7. Egyéb rendelkezések
A Nyeremény adó- és járulékkötelezettségének megfizetését a Szervező vállalja. A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért. A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti. A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.

8. A Facebook mentesítése
A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót - a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljeskörűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható

9. Adatvédelem
A Játékban Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, illetve a beküldött fényképeket a Szervező kezelje, a Facebook hirdetőfalán közzé tegye, mely személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, továbbá a Szervező jogos érdeke. A nem nyertes Résztvevők nevét a Szervező az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a Játék időtartama lejártának napjától számított 5 évig, vagy ezt meghaladóan esetleges igényérvényesítés esetén az igényérvényesítési eljárás jogerős befejezéséig kezeli. A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint számított nyolc évig kezeli a Nyerteseknek az alábbi személyes adatait (amennyiben ilyen adatokat az érintett megadott): neve, lakcíme, esetleges további magyarországi postai címe, adóazonosító jele, a Játékban résztvevő fényképe, valamint a Nyeremény átvételi elismervényén feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok stb.).
A Nyertesek egyéb személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és ezen egyéb személyes adatokat Szervező a Nyereményjáték lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék. A Szervező a hozzájárulás visszavonása ellenére dönthet az adatkezelés folytatásáról, amennyiben az a személyes adat kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve, ha az adatkezelésnek van más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt az alábbi elérhetőségek valamelyikén: személyesen, vagy postai úton az AGROTEC Magyarország Kft., 2900 Komárom, Puskás T. u. 4/a szám alatti székhelyén, illetve elektronikusan a boglari@agrotec.hu e-mail címén. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

10. Szerzői jogok
A Résztvevő szavatolja, hogy kizárólag a saját maga által készített fotót küld meg Szervező részére, amelyet Szervező jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – egyéb ellentételezés nélkül – felhasználni. Szervező jogosult a Facebook oldalán a fotókat és a Résztvevők neveit közzétenni az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a Játék időtartama lejártának napjától számított 5 évig. A fotók egyéb célú használatára, megváltoztatására, átdolgozására, reklámokban történő felhasználására stb. a Szervező nem jogosult.
 
Komárom, 2021. június 28.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.