Hírlevél feliratkozási szabályzat

09. 03. 2021 , AGROTEC Magyarország Kft.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és most minden 10. feliratkozó ajándék bögrét kap! Olvassa el a feliratkozással kapcsolatos részvételi feltételeket és ismerje meg az adatvédelmi tájékoztatót.

Az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook-on és weboldalon történő hírlevél feliratkozás esetén nyújtott ajándék igénybevételére vonatkozó Részvételi Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat)

 

1. Az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook-on és weboldalon történő hírlevél feliratkozás esetén nyújtott ajándék igénybevételére vonatkozó részvétel (a továbbiakban: Aktivitás) ​ szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
név: AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám: 1109022-2-91
székhely: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám: 13995889-2-11
 
2. Az Aktivitás neve: Facebook-on és a www.agrotec.hu weboldalon történő hírlevél feliratkozás esetén nyújtott ajándék.
 
3. Az Aktivitásban történő részvétel feltételei:  
a.) Az Aktivitásban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, az Aktivitásban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban a résztvevők: Résztvevők).
b.) A Facebook-on regisztráló Résztvevőnek rendelkeznie kell Facebook fiókkal.
c.) Az Aktivitásban Résztvevőnek a Szervező által az Interneten közzétett Facebook hirdetés megfelelő részére kattintva vagy a www.agrotec.hu weboldalon a felugró ablakon keresztük kell feliratkoznia az Szervező hírlevelére és el kell fogadnia a jelen Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót. Csak azon Résztvevők vehetnek részt az Aktivitásban, akik a Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót elfogadják.
d.) A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt az Aktivitásban, amennyiben elfogadják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. Az Aktivitásban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.
e.) A Résztvevőknek tartózkodniuk kell az Aktivitás bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
f.) A Résztvevőknek mindenkor minden fenti feltételnek együttesen meg kell felelniük az Aktivitásban történő részvételhez, ennek hiánya esetén az Aktivitásban tett nyilatkozataik érvénytelenek, az Aktivitásban nem vesznek részt.
 
4. Az Aktivitás ​időtartama (a továbbiakban: Időtartam): 2021.03.10. napjától 2021.05.31. napjáig tart, azaz az ezen az időtartamon belül a 3. c) pontban foglalt módon a hírlevélre feliratkozók minősülnek az Aktivitásban résztvevő Résztvevőknek.
 
5. Az Aktivitás menete:
A 3. pontban foglalt feltételekkel az Időtartamon belül a Facebook-on és a www.agrotec.hu oldalon hírlevélre feliratkozó Résztvevők közül időrendben minden 10-ik Résztvevő (a továbbiakban: Érintett Résztvevő) részére a Szervező legkésőbb a feliratkozást követő 5 munkanapon belül e-mail-t küld, amelyben felajánlja az Érintett Résztvevő részére egy darab bögre Agrotec/New Holland bögre (a továbbiakban: Ajándék) küldését. Amennyiben az Érintett Résztvevő e-mailben visszaküldi az Ajándék kézbesítéséhez szükséges adatait, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az Ajándékot elfogadja és ebben az esetben az Érintett Résztvevő postai címére a Szervező elküldi egy darab Ajándékot.
Az Ajándék fizikai formáját, díszítését, feliratait, stb. a Szervező jogosult meghatározni, azt jogosult bármikor változtatni.
A Szervező összesen 1-1 darab Ajándékot küld meg az Érintett Résztvevők számára, amennyiben ezen mennyiségű Ajándékot kiküldte (vagy ezen mennyiségű Ajándékra kézhez vette az Ajándék elfogadásának minősül email visszajelzést az Érintett Résztvevőktől), úgy a többi Résztvevő nem kaphat Ajándékot abban az esetben sem, ha az Időtartamon belül Érintett Résztvevőnek minősülne.

6. Egyéb rendelkezések
A Szervező nem felelős harmadik személyek Aktivitással kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért.
A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, az Aktivitást megszüntetni, az Időtartamot meghosszabbítani. erről a Résztvevőket e-mailben értesíti.

7. A Facebook mentesítése
A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy az Aktivitást – promóciót - a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljes körűen mentesítik az Aktivitással kapcsolatos felelősség alól, az Aktivitást a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 
8. Adatvédelem
Az adatkezelés célja az AGROTEC Magyarország Kft. Facebook-on és  www.agrotec.hu weboldalon hirdetett hírlevélre történő feliratkozás esetén nyújtott ajándék igénybevételére vonatkozó aktivitásában történő részvétel biztosítása a jelen Szabályzatban foglalt módon. A Szervező a jelen Szabályzat szerinti Aktivitást követően is küldhet hírleveleket a Résztvevő részére egészen addig, mag a hírlevélről a Résztvevő le nem iratkozik, amelyre a https://www.agrotec.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon található adatkezelési tájékoztató vonatkozik.
 
A Résztvevő a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező, valamint az alább megjelölt adatfeldolgozók a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kezeljék, ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
A kezelt személyes adatok köre: A Résztvevők e-mail címe, telefonszáma, vezetékneve és utóneve, valamint az Érintett Résztvevők (akik az Ajándékot megkapják) alábbi adatai, amennyiben az Ajándékot elfogadják: név, anyja neve, lakcíme vagy tartózkodási helye, adóazonosító jele, valamint az Ajándék átvételi elismervényén esetlegesen feltüntetett személyes adatok – pl. nevek, aláírások, személyazonosító igazolvány számok, stb.
 
A személyes adatok címzettjei a Szervező hirdetésére kattintó Facebook-felhasználók és a www.agrotec.hu oldalon a felugró ablakra kattintó látogatók.
 
A személyes adatok kezelésének (tárolásának) időtartama: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint és ezen jogalap alapján nyolc évig kezeli az Érintett Résztvevők fent meghatározott személyes adatait. A többi Résztvevőkre vonatkozóan begyűjtött személyes adatokat az Aktivitás Időtartamát követő 10 napon belül a Szervező törli.
 
Az adatkezelés módja: a személyes adatok a Szervező számítógépes rendszerén kerülnek tárolásra.
 
Tájékoztatás az érintettek jogairól:
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt (elérhetőség: Telefonszám: +36 30 799 2580, E-mail cím: boglari@agrotec.hu Iroda: 2900 Komárom, Puskás Tivadar út 4/a.). Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
 
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.