Valentin-napi videó szabályzat

05. 02. 2021 , AGROTEC Magyarország Kft.

Olvassa el az AGROTEC Magyarország Kft. 2021-es Valentin-napi videójában történő részvétel feltételeit és szabályait, ismerje meg Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

AGROTEC Magyarország Kft. Valentin-napi videójában történő részvétel Feltételei és Adatvédelmi Tájékoztatója 

(a továbbiakban: Szabályzat)

 
1. Az AGROTEC Magyarország Kft. Valentin-napi videójában történő részvétel (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező): 
név:                                                             AGROTEC Magyarország Kft.
cégjegyzékszám:                                        1109022-2-91
székhely:                                                     2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a.
adószám:                                                    13995889-2-11
 
2. Az Aktivitás neve: AGROTEC Magyarország Kft. Valentin-napi videójában történő részvétel
 
3. Az Aktivitásban történő részvétel feltételei:
 
a.) Az Aktivitásban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, az Aktivitásban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban a résztvevők: Résztvevők).
b.) Az Aktivitásban Résztvevőnek 2021.02.08. 12:00 óráig meg kell küldenie az agrotechu@gmail.com e-mail címre a Résztvevőről és Párjáról készült videót (fekvő formátumban), amely a Résztvevőről és párjáról készült egy New Holland traktor társaságában. A beküldött videóban szereplő Résztvevő és Párja mindketten Résztvevőknek minősülnek, ezért csak azon videók vehetnek részt az Aktivitásban, amelyeket azonosan mindkét Résztvevő a saját e-mail címéről a fenti e-mail címre elküldött. A videót tartalmazó e-mailekben (vagy külön e-mailben) szerepelnie kell a Résztvevő alábbi tartalmú nyilatkozatának: „Az AGROTEC Magyarország Kft. Valentin-napi videójában történő részvétel https://www.agrotec.hu/blog/aktualis/valentin-napi-video-szabalyzat címen található feltételeit megismertem és elfogadom”. Amennyiben csak az egyik Résztvevő e-mail címéről érkezett be a videó, vagy annak bármelyike nem tartalmazza a fenti nyilatkozatot, úgy a Szervező azt haladéktalanul törli és az Aktivitásban nem vehet részt.
c.) Csak azon Résztvevők vehetnek részt az Aktivitásban, akik a részvételükkel érintett videó jelen okiratban körülírt módon történő közzétételéhez ingyenesen járulnak hozzá.
d.) A Résztvevők abban az esetben vehetnek részt az Aktivitásban, amennyiben elfogadják a jelen Szabályzat valamennyi feltételét. Az Aktivitásban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték.
e.) A Résztvevőknek tartózkodniuk kell az Aktivitás bármiféle tisztességtelen befolyásolásától, nem valós adataik megadásától.
f.) A Résztvevőknek mindenkor minden fenti feltételnek együttesen meg kell felelniük az Aktivitásban történő részvételhez, ennek hiánya esetén az Aktivitásban tett nyilatkozataik érvénytelenek, az Aktivitásban nem vesznek részt.
 
4. Az Aktivitás időtartama: a videók beküldése jelen Szabályzat közzétételétől 2021.02.08. 12:00 óráig tart, a kiválasztott videó közzétételére 2021.02.14. napján kerülhet sor
 
5. Az Aktivitás menete
 
A 3. b) pontban körülírt módon és feltételekkel a Résztvevők megküldik az ott körülírt videót az ott leírt Szervezői e-mail címre, a megküldött videókból a Szervező saját belátása és marketing-szempontjai szerint 2021.02.08. napján 00:00 óráig kiválaszt egy videót, amelyből egy külső adatfeldolgozó szakember igénybevételével egy saját videót szerkeszt (a Szervező saját videótartalma hozzáadásával). A megszerkesztett videót a Szervező 2021.02.11. napjáig megküldi a kiválasztott videóban szereplő Résztvevők részére, akik - belátásuk szerint - külön okiratban szereplő hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Szervező az elkészített videót az ilyen hozzájárulás aláírását követően 2021.02.14-én közzétegye a Szervező Facebook és Instagram oldalán, valamint YouTube csatornáján a hozzájárulásban szereplő időtartamig, de legkésőbb addig az időtartamig, ameddig a videón szereplő Résztvevő annak törlését nem kéri.
 
A Szervező a videót a fent körülírt egyéb helyen nem teszi közzé.
 
A ki nem választott Résztvevők videóit a Szervező 2021.02.09. napján véglegesen törli. A kiválasztott Résztvevők által küldött nyers videót a Szervező és a videót szerkesztő külső adatfeldolgozó a szerkesztett videó közzétételét követően véglegesen törli. A törlésről a Szervező és a videót szerkesztő külső adatfeldolgozó jegyzőkönyvet vesz fel. A Szervező a törlés napján külön e-mailben is értesíti a Résztvevőket a videó törléséről.
 
6. Egyéb rendelkezések
 
A Szervező nem felelős harmadik személyek Aktivitással kapcsolatos tevékenységéért vagy mulasztásáért.
A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti.
 
7. A Facebook és Instagram mentesítése
 
A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy az Aktivitást – promóciót - a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, Instagramhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot és az Instagramot teljeskörűen mentesítik az Aktivitással kapcsolatos felelősség alól, az Aktivitást a Facebook és az Instagram nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 
8. Adatvédelem
 
Az adatkezelés célja az AGROTEC Magyarország Kft. Valentin-napi videójában történő részvétel biztosítása a jelen Szabályzatban foglalt módon.
 
A Résztvevő a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa beküldött videót a Szervező, valamint az alább megjelölt adatfeldolgozók a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kezeljék, ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
A kezelt személyes adatok köre a Szervező a Résztvevők videóban és e-mailben található, a Résztvevők által megadott személyes adatai (képmás, hangfelvétel, név, cím, stb.).
 
A személyes adatok címzettjei a Szervező Facebook és Instagram oldalának, valamint YouTube csatornájának látogatói.
 
A személyes adatok kezelésének (tárolásának) időtartama: a személyes adatokat (pl. videóban szereplő hang, kép, az e-mailben megadott adatok, stb.) a Szervező az 5. pontban megjelölt időpontokig, de legkésőbb 2021.02.14. napjáig kezeli. Az 5. pont szerinti megszerkesztett videóban szereplő személyes adatokat (hang, kép) és az azzal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatokat a hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig kezeli.
 
Az adatkezelés módja: a személyes adatok a Szervező és a videót feldolgozó (szerkesztő) személy, valamint az alábbi megjelölt adatfeldolgozó számítógépes rendszerén kerülnek tárolásra.
 
Az adatfeldolgozó(k):
A videószerkesztést lebonyolító harmadik személy: Csepregi János e.v., székhely: 6762 Sándorfalva, Kassai u. 37., adószám: 45944909-1-26
 
Tájékoztatás az érintettek jogairól:
 
A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék.
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.
 
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként az AGROTEC Magyarország Kft.-nél tegyen panaszt (elérhetőség: Telefonszám: +36 30 799 2580, E-mail cím: boglari@agrotec.hu Iroda: 2900 Komárom, Puskás Tivadar út 4/a.). Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.
 
A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.